سرمایه‌گذاری ۱۲۰۰ میلیاردی مردم در مؤسسات غیرمجاز/ شناسایی 10 هزار واحد صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل در کشور