سرپرست دفتر شورای نگهبان خراسان رضوی: 47 نفر داوطلب انتخابات مجلس خبرگان رهبری خراسان رضوی شدند