سرگردانی ۱۲ ساعته مسافران هواپیمایی آسمان در فرودگاه مشهد