سفر ابتکار به مشهد/ افتتاح نخستین هنرستان جامع محیط زیست