سماور مظفرالدین شاه در مجموعه‌ام پادشاهی می‌کند/ روس‌ها از مجموعه‌ام متعجب هستند