سمپاشي اماکن تجاري و مسکوني با ضمانت يکساله در مشهد