سن بازنشستگی زنان
  • تسهیل بازنشستگی بانوان

    مجلس با بازنشستگی بانوان شاغل با سابقه ۲۰ سال، بدون محدودیت سنی موافقت کرد   خراسان: بر اساس مصوبه روز گذ ...

    مجلس با بازنشستگی بانوان شاغل با سابقه ۲۰ سال، بدون محدودیت سنی موافقت کرد   خراسان: بر اساس مصوبه روز گذشته مجلس درباره بازنشستگی پیش از موعد، نهادهای دولتی ، عمومی و تامین اجتماعی موظف شدند با درخوا ...

    ادامه مطلب