سومین جشنواره علمی پژوهشی نوجوان خوارزمی کشور در مشهد آغاز شد