سيم 1/5 افشان مشهد،افشار نژاد،افلاک الکتريک خراسان،سيمين خراسان