سيم 2/5 افشان مشهد،افشار نژاد،افلاک الکتريک خراسان،سيمين خراسان