سیف: گام بعدی، الزام بانک ها به رعایت نرخ سود تسهیلات است