سیمکارتهای همه اپراتورها تا پایان بهمن ماه ساماندهی می شوند