شغل حسابرسی
  • آشنایی با شغل حسابرسی

    حسابرس باید بسیار دقیق بوده و توجه زیادی به جزئیات داشته باشد شغل حسابرسی حسابرس کیست؟ حسابرس وظیفه بررسی ...

    حسابرس باید بسیار دقیق بوده و توجه زیادی به جزئیات داشته باشد شغل حسابرسی حسابرس کیست؟ حسابرس وظیفه بررسی صحت اسناد مالی و حسابداری و انطباق آنها با اصول حسابداری و موارد قانونی را بر عهده دارد. حسابر ...

    ادامه مطلب