شمار ایرانیان دارندگان رکورد در کتاب گینس به 6 نفر رسید