شنیدن صدای طبیعت
  • گوش سپردن به صدای طبیعت

    تعدادی از دانشجویان معماری در جنگل های استونیا سازه های چوبی را طراحی و نصب کرده اند تا صداهای موجود در ج ...

    تعدادی از دانشجویان معماری در جنگل های استونیا سازه های چوبی را طراحی و نصب کرده اند تا صداهای موجود در جنگل را به وضوح بشنوند. این سازه های چوبی به منظور جمع آوری کامل صداها در جهات مختلف و در نقاط م ...

    ادامه مطلب