شهرداری مشهد خواهان ابطال ثبت ملی مسجد و حوض معجردار است