لاریجانی رئیس‌مجلس و مطهری و پزشکیان نواب‌رئیس ماندند