لباس‌های قرمز و نارنجی باعث افزایش حرارت و ذوب شدن چربی‌ها می‌شود