سیاه‌جامگانی متفاوت با فصول گذشته داریم/ برق نوین را دست کم نمی‌گیریم