سیاه جامگان- تراکتورسازی؛ شاگردان خداداد در اندیشه فرار از منطقه خطر