شاگردان میثاقیان به‌دنبال کسب نخستین پیروزی در خانه